81/635/ΕΟΚ: Γνώμη της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1981 προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου περί εφαρμογής της οδηγίας 79/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί πλοήγησης πλοίων από πλοηγούς ανοικτής θάλασσας στη Βόρειο Θάλασσα και τη Μάγχη (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)