Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2463/85 της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 1985 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τους ελαιούχους σπόρους