Απόφαση τοΰ Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) τής 6ης Μαΐου 1982 στην υπόθεση 126/81 (αίτηση τοΰ Bundesverwaltungsgericht περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως): επιχείρηση Wünsche Handelsgesellschaft, Αμβούργο, κατά "Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, εκπροσωπούμενης άπό τό Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Frank- furt am Main