Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3411/85 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της