Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2041/87 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1987 που καθορίζει, για την περίοδο εμπορίας 1986/87, την πραγματική παραγωγή κραμβόσπορων και γογγυλόσπορων και, για την περίοδο εμπορίας 1987/88, την εκτιμώμενη παραγωγή αυτών των σπόρων