Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1336/85 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1985 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 39η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κύριας διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2382/84