Γραπτή ερώτηση αριθ. 2125/85 του κ. Michelangelo Ciancaglini προς την Επιτροπή Θέμα: Σύμβαση της Ρώμης σχετικά με το δίκαιο που διέπει τις συμβατικές υποχρεώσεις