Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 4046/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 περί αναπροσαρμογής των αποζημιώσεων προς κάλυψη εξόδων παραστάσεως και των εξόδων λόγω ειδικών καθηκόντων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των Δικαστών, των Γενικών Εισαγγελέων και του Γραμματέα του Δικαστηρίου