Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 611/86 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 1986 που τροποποιεί τον μηχανισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/85 όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών αγοράς στην παρέμβαση στην Ισπανία στον τομέα του βοείου κρέατος