Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2624/89 της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 1989 που καθορίζει, για τον μη εκκοκισμένο βάμβακα, την πραγματική παραγωγή κατά την περίοδο εμπορίας 1988/89 και προσδιορίζει για την περίοδο 1989/90 την εκτιμώμενη παραγωγή και τη μείωση της ενίσχυσης