Γραπτή ερώτηση αριθ. 1327/83 του κ. Dieter Rogalla προς την Επιτροπή Θέμα: Δυσαρέσκεια των πολιτών της Κοινότητας στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας