Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2030/85 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1985 περί εξουσιοδοτήσεως του γερμανικού οργανισμού παρεμβάσεως να προβεί στην πώληση εμπροσθίων τετάρτων βοοειδών με σκοπό το μετασχηματισμό τους σε κονσέρβες που προορίζονται να αποτελέσουν αποθέματα ασφαλείας