Γραπτή ερώτηση αριθ. 1736/84 του κ. James Ford προς την Επιτροπή Θέμα: Ένταξη της Ισπανίας στην Κοινότητα