Γραπτή ερώτηση αριθ. 2073/86 του κ. Manuel Cantarero del Castillo προς την Επιτροπή Θέμα: Ευρωπαϊκή Ομάδα Ποδοσφαίρου