86/240/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1986 που τροποποιεί για έβδομη φορά την απόφαση 85/632/ΕΟΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας κατά του αφθώδους πυρετού στην Ιταλία