Γραπτή ερώτηση αριθ. 713/82 του κ. Bonde προς την Επιτροπή Θέμα: Αγορά του κτιρίου «Jean Monnet»