Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 729/88 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3815/87 όσον αφορά την πώληση σε προκαθορισμένη κατ αποκοπή τιμή ορισμένων βοείων κρεάτων με κόκαλα που κατέχονται από ορισμένους οργανισμούς παρεμβάσεως και προορίζονται για εξαγωγή