Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2531/86 της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 1986 για την τροποποίηση των νομισματικών εξισωτικών ποσών