Γραπτή ερώτηση αριθ. 2701/86 του κ. Andrew Pearce προς την Επιτροπή Θέμα: Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 1985, παράγραφος 23