89/243/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1989 για τη συνέχιση της συλλογής πληροφοριών για τις δραστηριότητες των μεταφορέων που συμμετέχουν στις θαλάσσιες μεταφορές τακτικών γραμμών σε ορισμένες περιοχές εκμετάλλευσης