Γραπτή ερώτηση αριθ. 916/84 της κ. Danielle De March προς την Επιτροπή Θέμα: Συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ ομίλων επιχειρήσεων στον τομέα της ηλεκτρονικήςληροφορικής