Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3581/84 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορισμού της κατ' αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 1985, η οποία παρεμβαίνει στον υπολογισμό της χρηματικής αντισταθμίσεως και της σχετικής προκαταβολής