Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3067/89 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1989 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων