Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού αριθ. 1035/72 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών