Γραπτή ερώτηση αριθ. 1322/88 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Δημιουργία καταλλήλων λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής ρυπαντικών ουσιών που μεταφέρονται απο πλοία