Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 161/85 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1985 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή μήλων καταγωγής Πολωνίας