Γραπτή ερώτηση αριθ. 1150/86 του κ. Stephen Hughes προς την Επιτροπή Θέμα: Εμπορικός αποκλεισμός του Ιράν