Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2209/89 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη