Γραπτή ερώτηση αριθ. 1479/82 της δ. Sile de Valera προς την Επιτροπή Θέμα: Επιχορηγήσεις πανεπιστημίων