Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1352/86 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1986 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1986/87, ορισμένων τιμών και άλλων ποσών που εφαρμόζονται στον τομέα των οπωροκηπευτικών