Διορθωτικό του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 348/81 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1981 περί κοινού καθεστώτος πού εφαρμόζονται στις εισαγωγές των προϊόντων πού προέρχονται από κητοειδή (EE αριθ. L 39 της 12.2.1981)