81/386/ΕΟΚ: Απόφαση τής Επιτροπής τής 10ης Απριλίου 1981 περί εξουσιοδοτήσεως τού Ηνωμένου Βασιλείου νά αποκλείσει από τήν κοινοτική μεταχείριση τά κουστούμια καί ταγιέρ υφασμένα, καταγόμενα από τή Βουλγαρία