Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1064/85 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 1985 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς και αναστολής της εφαρμογής του προτιμησιακού δασμού επί της εισαγωγής τοματών καταγωγής Τουρκίας