Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3812/85 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την αναπροσαρμογή ορισμένων κανονισμών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας