Γραπτή ερώτηση αριθ. 48/82 του κ. Van Miert προς την Επιτροπή Θέμα: Λειτουργία τοο Stabex