Απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1981 περί συνάψεως συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί παρατάσεως της συμφωνίας «περί εναρμονισμένης δράσεως στον τομέα της καταγραφής των συγγενών ανωμαλιών (Ιατρική Έρευνα και Δημόσια Υγεία)»