Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3274/87 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1987 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων