85/496/ΕΚΑΧ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1985 περί παρεκκλίσεως από τη σύσταση αριθ. 1—64 της Ανωτάτης Αρχής σχετικά με την αύξηση της προστασίας για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα στην περιφέρεια της Κοινότητας (118η παρέκκλιση) (Το κείμενο στην δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)