Γραπτή ερώτηση αριθ. 2708/86 των βουλευτών Giorgio Rossetti και Angelo Carossino προς την Επιτροπή Θέμα: Συνέχεια που δόθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις βιομηχανικές, κοινωνικές και περιφερειακές πτυχές της ναυπηγικής βιομηχανίας έγγρ. COM(86) 553