Ανακοινώσεις της Επιτροπής βάσει του άρθρου 115 της συνθήκης ΕΟΚ