Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο για την προβλεπόμενη εξέλιξη των φυτεύσεων και των αναφυτεύσεων των αμπελώνων στην Κοινότητα και για τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή και τις χρήσεις στον αμπελοοινικό τομέα ( Περίοδος 1983-1984 )