Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2969/84 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της