Γραπτή ερώτηση αριθ. 466/83 του κ. Martin Bangemann προς την Επιτροπή Θέμα: Υποβολή τελωνειακών δηλωτικών και συμπλήρωση δελτίων ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας