Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2969/87 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως