Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2961/84 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1984 περί παύσεως της αλιείας μέλανα γάδου από πλοία με σημαία της Δανίας