Διάταξη του έκτου τμήματος του Δικαστηρίου της 17ης Φεβρουαρίου 1987 στις συνεκδι- κασθείσες υποθέσεις 256, 257, 265, 267/80, 5 και 51/81 και 282/82: Birra Wiihrer SpA και λοιποί κατά Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πληγονρια — Εξωσυμβατική ευ$ΰνη — Κατάργηση δίκης)