Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το άνοιγμα, και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας καταγωγής Καναρίων Νήσων ( 1990 )