Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 865/87 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως