Κανονισμός (EOK) αριθ. 1412/82 τού Συμβουλίου τής 18ης Μαΐου 1982 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο από 1 Νοεμβρίου 1982 μέχρι 31 Οκτωβρίου 1983, τής τιμής βάσεως καί τού ποιοτικού τύπου τού εσφαγμένου χοίρου