Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1251/86 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1986 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών